Fællesting

På denne side finder du svar på spørgsmål omkring de forskellige fælles ting i vores ejendomme.

1. Hvordan fungerer fællesvaskeriet?

2. Hvad er en husorden?

3. Må man holde husdyr?

4. Må jeg have en hund på besøg?

5. Kan man leje fælleshuset?

6. Hvad er beboerdemokratiet?

7. Hvad er en afdelingsbestyrelse?

8. Hvad er et beboermøde?

9. Fremleje: Kan jeg fremleje min bolig?

10. Fremleje: Må man fremleje en del af sin lejlighed?

11. Fremleje: Har man ret til at overtage en lejlighed, når man har boet til
      fremleje i den i 2 år, og lejeren ikke ønsker at flytte tilbage?

SVAR:

1. Hvordan fungerer fællesvaskeriet?
I afdelinger med et fællesvaskeri får du udleveret et vaskekort eller en vaskebrik, som du skal bruge til at få adgang til vaskeriet og som betaling for vask. Udgiften for vask vil blive opkrævet sammen med din husleje.

Opkrævningen af vask er altid to måneder bagud således, at det, som du f.eks. vasker i januar, opkræves sammen med huslejen for marts. Priserne på vask og tørring er opslået på vaskeriet.

Går dit vaskekort/-brik i stykker, eller mister du kortet/-brikken, skal du kontakte ejendomsmesteren for at få et nyt og samtidig få dit gamle kort/brik spærret. Kan du ikke få fat i ejendomsmesteren, og er du nervøs for, at andre skal bruge dit tabte kort, så kontakt administrationen på tlf. 66 12 42 01 i deres åbningstid, så kan de spærre dit vaskekort.

Husk, at du skal betale for alt forbrug på vaskekortet, indtil du eventuelt beder om at få det spærret, så pas godt på det!

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


2. Hvad er en husorden?
Alle boligafdelinger har en husorden. En husorden er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom og for at undgå at genere hinanden med unødvendig støj m.m..

Du kan finde din afdelings husorden under afdelingens egne informationer 

Eksempler på almindelige regler er
i boligen:

• boremaskiner må kun bruges indtil klokken 19.00

• hvis man en weekend vil holde fest, fortæller man sine naboer, at man vil gøre det

• man spiller ikke højt efter klokken 22.00

• hvis man syr på maskine, skal den stå på et underlag, så den ikke larmer

- uden for boligen:

• må man kun bortkaste affald på steder, der er indrettet til det

• må man kun sætte parabolantenner og andre antenner op, når man har fået tilladelse af boligorganisationen

• hvordan man skal passe på bede og blomster

Du kan også læse mere om at bo i almene boliger i den lille pjece fra Boligselskabernes Landsforening – som du kan finde på  www.bl.dk


3. Må man holde husdyr?
I nogle afdelinger har beboerne besluttet, at man gerne må holde hund eller kat, men da det er beboerdemokratiets beslutning, er svaret individuelt for afdelingerne – tjek din afdeling


4. Må jeg have en hund på besøg?
Ja, selvom der ikke må holdes husdyr i din afdeling, må dine bekendte gerne medbringe deres hund, når de kommer på besøg. Hunden må naturligvis ikke være til gene for de øvrige beboere, mens den er på besøg. Hvis du skal passe en hund kan der gives tilladelse til dette i 3 uger om året, men du skal kontakte Boligforeningens kontor og oplyse perioderne, hvornår du passer hund.

Derudover er det ikke tilladt at have en hund på besøg så ofte, at det kan sidestilles med husdyrhold.


5. Kan man leje fælleshuset?
I de afdelinger, hvor der er et fælleshus, kan du kontakte Boligforeningens kontor i åbningstiden på tlf. 66 12 42 01 vedr. reservation af lokalet.


6. Hvad er beboerdemokrati?
Lovgivningen for det almene byggeri bestemmer, at beboerne har flertal i boligorganisationens bestyrelse. Boligorganisationens bestyrelse skal varetage den samlede boligorganisations interesser. Alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt.

Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne på et beboermøde, som alle beboere indkaldes til. I nogle afdelinger kan det være svært at få valgt en. Det er så i stedet boligorganisationens organisationsbestyrelse, der skal tage sig af afdelingen, indtil der kan blive valgt en afdelingsbestyrelse.

Du kan læse mere om at bo i almene boliger i den lille pjece fra Boligselskabernes Landsforening – som du kan finde på www.bl.dk


7. Hvad er en afdelingsbestyrelse?
I de fleste afdelinger findes der en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligselskabet, og som også står for afholdelse af diverse aktiviteter i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det ordinære afdelingsmøde (beboermøde – se nedenfor), der afholdes én gang om året.

Har du interesse i, hvad de laver i afdelingsbestyrelsen, eller vil du selv gerne være med til at arrangere nogle aktiviteter i din afdeling, så kontakt formanden for afdelingsbestyrelsen og hør nærmere. Hvis du ikke er klar over, hvem som er formand i din afdeling kontakt kontoret via mail :  ab@abodense.dk

Du kan læse mere om at bo i almene boliger i den lille pjece fra Boligselskabernes Landsforening – du kan finde pjecen på www.bl.dk


8. Hvad er et beboermøde?
Mindst en gang om året skal beboerne tage stilling til afdelingens budget på et beboermøde. Afdelingsbestyrelsen fremlægger et forslag til det kommende års budget, der er bestemmende for eventuelle huslejestigninger. Er der behov for forbedringer i boligområdet eller for vedligeholdelse, skal afdelingens beboere stemme om det, og det vil så indgå i afdelingens budget. På beboermøderne er man med til at stemme om, hvad der skal ske i boligområdet. Nogle af de ting, beboerne skal tage stilling til er afdelingens drift og økonomi, herunder:

• Hvad skal beboerhuset bruges til?

• Åbningstider og priser i fællesvaskeriet

• Skal der være haver mellem blokkene?

• Hvordan skal børnenes legepladser se ud?

• Hvordan skal de nye køkkener se ud?

• Kan der holdes kurser i lokalområdet?

• Hvilke TV–programmer skal man kunne se gennem fællesantennen?

Det er blot nogle af de ting, man kan få indflydelse på, hvis man er aktiv i sin boligafdeling.

Du kan læse mere om at bo i almene boliger i den lille pjece fra Boligselskabernes Landsforening – du kan finde den på www.bl.dk


9. Fremleje: Kan jeg fremleje min bolig?
Ja, men der er nogle krav, der skal være opfyldt for, at man kan få godkendt fremleje af sin bolig.

Fremleje af en almen bolig kan maksimalt være for to år, og der skal være en gyldig grund til, at man vil fremleje sin bolig. Det kan f.eks. være, at man bliver midlertidigt forflyttet af sit arbejde eller skal studere i udlandet i en periode. Det er dog et krav, at du kan dokumentere, at du har planlagt at komme tilbage til din bolig; altså at der tale om en midlertidig flytning. Der skal laves en lejekontrakt mellem dig og din lejer, som boligselskabet skal have en kopi af. Desuden må du ikke udleje din bolig for en højere husleje, end du selv betaler.

Man kan ikke fremleje sin bolig, fordi man f.eks. gerne vil have den i ’baghånden’, hvis det ikke går godt med at flytte sammen med kæresten.

Ved fremleje af en ungdomsbolig er det endvidere et krav, at din fremlejer kan dokumentere, at han eller hun er under uddannelse. Ved henvendelse til udlejningen kan du få yderligere information om fremleje af boligen.

Bemærk, at du i alle tilfælde skal have boligselskabets tilladelse, inden du må fremleje.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


10. Fremleje: Må man fremleje en del af sin lejlighed?
En lejer har ret til at fremleje en del af sin bolig – dog højst halvdelen af boligens beboelsesrum, dette kaldes delvis fremleje og skal godkendes af Boligforeningen.

Boligforeningen kan modsætte sig fremlejeforholdet, hvis det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum.

Bemærk at Boligforeningen altid skal orienteres, inden fremlejeaftalen indgås.

Fremlejeaftalen skal være skriftlig, og Boligforeningen skal have en kopi. Der må ikke kræves en højere leje af den person, som man lejer lejligheden ud til end den leje, som man selv betaler.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk


11. Fremleje: Har man ret til at overtage en lejlighed, når man har boet til fremleje i den i 2 år, og lejeren ikke ønsker at flytte tilbage?
Nej - man har ikke mulighed for at overtage en lejlighed, som man bor til fremleje i – den skal i stedet tilbydes andre boligsøgende efter ventelisten. Dette gælder uanset, hvor længe man har boet i lejligheden.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt: Boligforeningen på vores mail: ab@abodense.dk