Almene boliger

På denne side finder du spørgsmål og svar omkring almene boliger

1. Almene har plads til alle

2. Hvad er Beboerdemokratiet?

3. Hvad er en Afdelingsbestyrelse?

4. Hvad er et Beboermøde?

5. Hvad er en Husorden?

6. Hvad med husdyr?
 

SVAR:

1. Almene har plads til alle

Almene boliger er for alle og alle dem, der bor i den samme afdeling betaler for afdelingens udgifter over huslejen. Det er også beboerne, som i fællesskab bestemmer, hvad der skal ske i afdelingen.

Lovgivningen bestemmer, at ingen må tjene på almene boliger. Huslejen skal fastsættes således, at den dækker det, som det koster at drive afdelingen.

Almene boliger administreres af en boligorganisation, og i den enkelte afdeling vælges en afdelingsbestyrelse, som repræsentanter for beboerne overfor boligorganisationen.

Mindst en gang om året indkalder afdelingsbestyrelsen til et beboermøde, hvor alle beboere inviteres til at sige deres mening eller komme med forslag til, hvad der skal ske i afdelingen. Mange boligafdelinger udgiver et beboerblad, hvor man kan læse om, hvad der sker i boligområdet og om de beslutninger, der bliver truffet på beboermøderne og i boligorganisationen.

Almene boliger kan være etplanshuse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger eller seniorbofællesskaber. Nogle er nye og andre er gamle. Har man allerede en almen bolig, er det nemmere at få en anden bolig i den samme boligorganisation. Familier med børn har fortrinsret til store lejligheder.

Rettigheder og pligter

I lejekontrakten står der, hvad man har ret til, og hvad man har pligt til at gøre. Man skal f.eks. betale husleje, el, varme m.v. til tiden. Alle almene boligafdelinger har en husorden, der er vedtaget af beboerne, og som man skal overholde. For at få det godt med sine naboer, skal man følge de fælles regler og holde orden i fællesområderne og inde i ens egen bolig.


2.
Hvad er Beboerdemokratiet?


Lovgivningen for det almene byggeri bestemmer, at beboerne har flertal i boligorganisationens bestyrelse. Boligorganisationens bestyrelse skal varetage den samlede boligorganisations interesser. Alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt.

Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne på et beboermøde, som alle beboere indkaldes til. I nogle afdelinger kan det være svært at få valgt en. Det er så i stedet boligorganisationens organisationsbestyrelse, der skal tage sig af afdelingen, indtil der kan blive valgt en afdelingsbestyrelse.

Du kan læse mere om at bo i almene boliger her – enten i den lille pjece fra Boligselskabernes Landsforening, eller finde flere detaljer i den større PDF ligeledes fra Boligselskabernes Landsforening


3.
Hvad er en afdelingsbestyrelse?


I de fleste afdelinger findes der en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligselskabet, og som også står for afholdelse af diverse aktiviteter i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det ordinære afdelingsmøde (beboermøde – se nedenfor), der afholdes én gang om året.

Har du interesse i, hvad de laver i afdelingsbestyrelsen, eller vil du selv gerne være med til at arrangere nogle aktiviteter i din afdeling så kontakt formanden for afdelingsbestyrelsen og hør nærmere.

Du kan læse mere om at bo i almene boliger her – enten i den lille pjece fra Boligselskabernes Landsforening, eller finde flere detaljer i den større PDF ligeledes fra Boligselskabernes Landsforening 

4.
Hvad er et Beboermøde?


Mindst en gang om året skal beboerne tage stilling til afdelingens budget på et beboermøde. Afdelingsbestyrelsen fremlægger et forslag til det kommende års budget, der er bestemmende for eventuelle huslejestigninger. Er der behov for forbedringer i boligområdet eller for vedligeholdelse, skal afdelingens beboere stemme om det, og det vil så indgå i afdelingens budget. På beboermøderne er man med til at stemme om, hvad der skal ske i boligområdet. Nogle af de ting, beboerne skal tage stilling til, er afdelingens drift og økonomi, herunder:

• Hvad skal beboerhuset bruges til?

• Åbningstider og priser i fællesvaskeriet

• Skal der være haver mellem blokkene?

• Hvordan skal børnenes legepladser se ud?

• Hvordan skal de nye køkkener se ud?

• Kan der holdes kurser i lokalområdet?

• Hvilke TV–programmer skal man kunne se gennem fællesantennen?

Det er blot nogle af de ting, som man kan få indflydelse på, hvis man er aktiv i sin boligafdeling.

Du kan læse mere om at bo i almene boliger her – enten i den lille pjece fra Boligselskabernes Landsforening, eller finde flere detaljer i den større PDF ligeledes fra Boligselskabernes Landsforening 


5.
Hvad er en Husorden?


Alle boligafdelinger har en husorden. En husorden er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom og for at undgå at genere hinanden med unødvendig støj m.m..

Du kan finde din afdelings husorden under afdelingens egne informationer.

Eksempler på almindelige regler er – i boligen:

• boremaskiner må kun bruges indtil klokken 19.00

• hvis man en weekend vil holde fest, fortæller man sine naboer, at man vil gøre det

• man spiller ikke højt efter klokken 22.00

• hvis man syr på maskine, skal den stå på et underlag, så den ikke larmer

- uden for boligen:

• må man kun bortkaste affald på steder, der er indrettet til det

• må man kun sætte parabolantenner og andre antenner op, når man har fået tilladelse af

boligorganisationen

• hvordan man skal passe på bede og blomster

Du kan læse mere om at bo i almene boliger her – enten i den lille pjece fra Boligselskabernes Landsforening, eller finde flere detaljer i den større PDF ligeledes fra Boligselskabernes Landsforening 
 

6. Hvad med Husdyr?

I nogle afdelinger har beboerne besluttet, at man gerne må holde hund eller kat - bemærk dog, at det er beboerdemokratiet i den enkelte afdeling, der træffer beslutningen.

Du kan læse mere om at bo i almene boliger her – enten i den lille pjece fra Boligselskabernes Landsforening, eller finde flere detaljer i den større PDF ligeledes fra Boligselskabernes Landsforening